Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng 
a, mục đích thu thập thông tin cá nhân 
-    Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website TMDT Z121.vn bao gồm: email, điện thoại, họ và tên, giới tính, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên), v.v.. Đây là các thông tin mà Z121 cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Z121 liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên hệ thống nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
-    Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website TMDT Z121.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
b, Phạm vi sử dụng thông tin 
Website TMDT Z121.vn sử dụng:
-    để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của người dùng với Cừa hàng hoặc giao dịch hay thư từ của bạn với các bên thứ ba qua Các Dịch Vụ;
-    để quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc bạn sử dụng và/hoặc truy cập Các Dịch Vụ của trang web.
-    để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;
-     để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;
-    để phục vụ mục đích nhận dạng, xác minh, đánh giá pháp lý hoặc để nhận biết khách hàng;
-    để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo Các Dịch Vụ của chúng tôi hoạt động suôn sẻ;
-    để giải quyết hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ khách hàng, thực hiện các chỉ thị của người dùng, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) người dùng;
-    để liên hệ với người dùng hoặc liên lạc với người dùng qua điện thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, email và/hoặc thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc việc người dùng sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, chẳng hạn như ở việc truyền đạt thông tin hành chính cho bạn liên quan đến Các Dịch Vụ của chúng tôi. Bạn xác nhận và đồng ý rằng sự liên lạc như thế của chúng tôi có thể là theo cách gửi thư qua đường bưu điện, tài liệu hoặc thông báo cho bạn, có thể gồm có tiết lộ dữ liệu cá nhân nhất định về bạn để cung cấp các tài liệu đó cũng như trên bao bì/phong bì;
-    để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm nhưng không giới hạn phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ)
-    để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc yêu cầu của bất cứ cơ quan tài phán nào hoặc khi chúng tôi thực sự tin tưởng rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn, đáp ứng các yêu cầu đáp ứng các yêu cầu công bố thông tin theo yêu cầu của bất kỳ luật ràng buộc nào đối với Z121 hoặc các công ty hoặc chi nhánh liên quan của Z121
-    để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ hoặc theo quy định;
-    để thực hiện quy trình tìm hiểu và xác minh hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm nhưng không giới hạn kiểm tra lý lịch) tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các thủ tục kiểm soát rủi ro của chúng tôi, có thể được pháp luật yêu cầu hoặc có thể đã được chúng tôi áp dụng;
-    để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận thực tế hoặc bị nghi ngờ nào đối với Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, gian lận, các hành vi phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù có liên quan đến việc người dùng sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của người dùng với chúng tôi;
-    để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với dữ liệu cá nhân của bạn;
c, Thời gian lưu trữ thông tin 
Dữ liệu sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu xóa từ Khách Hàng, trừ trường hợp pháp luật không cho phép xóa. Còn lại trong mọi trường hợp Dữ liệu cá nhân Khách Hàng sẽ được bảo mật, lưu trữ trên máy chủ của Z121.vn.
d, Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin đó 
-  Người mua hàng có thể tự xem thông tin cá nhân của mình 
-    Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 và các cửa hàng 
đ, Đơn vị của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến mình
Để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc yêu cầu của bất cứ cơ quan tài phán nào hoặc khi chúng tôi thực sự tin tưởng rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn, đáp ứng các yêu cầu đáp ứng các yêu cầu công bố thông tin theo yêu cầu của bất kỳ luật ràng buộc nào đối với Z121 hoặc các công ty hoặc chi nhánh liên quan của Z121

e, Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin 
Người dùng có thể đăng ký tài khoản để thay đổi thông tin cá nhân và theo dõi thông tin đơn hàng của mình 
f, Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích và đã thông báo 
Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, Z121 khuyến khích giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên để đạt được sự đồng thuận về phương án giải quyết. Nếu hai bên không thể thương lượng với nhau và yêu cầu Công ty Z21 đứng ra giải quyết vụ việc. Quyết định của Z21 là quyết định cuối cùng. Tranh chấp hoặc khiếu nại sẽ được sẽ được xử lý theo trình tự sau: 
Bước 1: Người dùng gửi thông tin khiếu nại tại mục liên hệ Website TMDT Z121.vn: https://z121.vn/lien-he hoặc gọi tổng đài hỗ trợ: 0210.3865055 - 0210.3865193
Bước 2: Bộ phận giải quyết khiếu nại của Z21 sẽ tiếp nhận các yêu cầu của người khiếu nại/các bên tranh chấp. Z21 sẽ có biện pháp cụ thể hỗ trợ người khiếu nại/các bên tranh chấp để giải quyết tùy theo tính chất và mức độ của vụ việc.
Bước 3: Nếu Khiếu nại liên quan đến trả hàng/hoàn tiền được xử lý theo chính sách trả hàng/hoàn tiền của Z21. Đối với các khiếu nại không phải là Trả hàng/hoàn tiền Z21 sẽ yêu cầu các bên tranh chấp cung cấp đầy đủ thông tin/ tài liệu liên quan thu thập. Tùy vào tính chất phức tạp thời gian giải quyết các vụ việc sẽ khác nhau. 
Bước 4: Nếu trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Z21 hoặc quyết định giải quyết cuối cùng không nhận được sự đồng ý của cả hai bên. Z21 yêu cầu các bên tranh chấp đưa vụ việc ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và chịu trách nghiệm hoàn toàn trước pháp luật.